آزمایش های صحرائی

برخی از کارهای مهندسی مانند بهسازی زمین نیازمند کنترل کیفی از طریق انجام برخی از آزمایش های صحرایی است. خدماتی همچون SPT در عمق های مختلف، آزمایش بارگذاری صفحه، آزمایش لرزه ای مانند دانهول، آزمایش نفوذپذیری( لوژان و لوفران) از قابلیت های این مجموعه می باشد.