دانش فنی

استانداردهای ملی ایران
مباحث مقررات ملی ساختمان

مبحث هفتم – پی

 

 

 

پیش نویس ویرایس 3 مبحث 8

 

 

 

مبحث یازدهم – اجرای صنعتی ساختمانها

 

 

 

 

مبحث ششم – بارها

 

 

 

مبحث هشتم – بنایی

 

 

 

 

 

مبحث دهم – فولاد

 

 

 

 

 

 

2800 v4

 

 

 

 

 

 

 

مبحث پنجم – مصالح

 

 

 

 

پیش نویس مبحث 7 سال 97

 

 

 

 

مبحث نهم- بتن

 

 

 

 

 

مبحث داوزدهم – ایمنی

 

 

 

 

 

 

نشریات فنی نظام فنی و اجرایی مرتبط با ژئوتکنیک

Code101_r2- مشخصات فنی راه

 

 

 

CODE200-خدمات ژئو و برآورد خطر لرزه

 

 

 

code315-نگهداری سیستم زهکشی

 

 

 

Code525-روانگرایی

 

 

 

code737-آزمونهای سنگ

 

 

 

 

Code90دیوارهای سنگی

 

 

 

CODE186-تزریق در سازه های آبی

 

 

 

 

 

code344- سازه های بتنی حجیم

 

 

 

 

 

code308-r1-دیوارهای حایل

 

 

 

 

 

code736-آز بارگذاری صفحه

 

 

 

 

 

 

نشریه آزمون های سنگ

 

 

 

 

 

 

 

code 327- ساخت بتن در کارگاه

 

 

 

 

Code113-تونل و تونل سازی

 

 

 

code327-ساخت و اجرای بتن در کارگاه

 

 

 

code234-rev1-روسازی راه ایران

 

 

 

Code626 (تحلیل خطر)

 

 

 

 

آیین نامه طراحی بنادر- ژئوتکنیکCode300-3

 

 

 

 

 

کتاب مرجع ژئوتکنیک دریایی

Marine Geotechnical Engineering

 

 

 

handbook of marin Geotech

 

 

 

 

کتاب های مرجع ژئوتکنیک لرزه ای

geotechnical earthquake engineering

 

 

 

geotechnical earthquake engineering (2)

 

 

 

basic geotechnical earthquake engineering

 

 

 

 

soil behaviour in earthquake geotechnics

 

 

 

کتاب های مرجع مکانیک سنگ

Foundation on Rock

 

 

 

 

کتاب های مرجع مطالعات ژئوتکنیک

geotechnical investigation

 

 

Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables

 

 

geotechnical investigation and design tables

 

 

Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables, Burt Look

 

 

 

 

geotechnical and geophysical site characterization

 

 

 

geotechnical site investigation

 

 

کتاب های مرجع مهندسی پی

design of pile foundations in liquefiable soils

 

 

 

introduction to soft soil geotechnique

 

design and construction of driven pile foundations-2

 

handbook of machine foundations

 

 

 

design and construction of driven pile foundations-1

 

 

design of structures and foundations for vibrating machines

 

Pile Foundation Design

 

 

 

کتاب های مرجع مکانیک خاک

geotechnical engineering

Geotechnical Laboratory Measurements for Engineers

 

Geotechnical Problem sloving

 

 

soil mechanics and foundations

 

Soils and Foundations Handbook

 

The mechanics of soils and foundations

 

 

Geotechnical Problem Solving (3)

 

introduction to geotechnical engineering

Principles of Geo-technical Engineering