اعضای هیات مدیره

مهندس محسن دریس زاده

مدیرعامل

دکتر بهمن نیرومند

رئیس هیات مدیره