طراحی بهسازی زمین

طراحی ، نظارت و اجرای پایه های سنگریزه ای تراکمی

پایه های ستون های سنگی یکی از روش های پرکاربرد در طراحی و بهسازی زمین های نرم و رونگرا است. شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا با طراحی روش های ابداعی، از این روش در بهسازی زمین پروژه های متعدد در جنوب کشور استفاده می کند.

طراحی و اجرای پایه های سنگریزه ای تراکمی

طراحی ، نظارت و اجرای پین پایل های خاردار

اجرای میکروپایل معمولا به شیوه نادرستی در بسیاری از پروژه ها استفاده می شود. این مهندسین مشاور با اصلاح روش ساخت و اجرای اجزا این سیستم اقدام به ثبت اختراع روش پین پایل های خاردار نموده است. در بهسازی با عمق متوسط این روش یکی از ابزارهای کاربردی است.

طراحی ، نظارت و اجرای تراکم نقطه ای ضربه ای

این روش برای تراکم بسترهای نرم و دست خورده در زمین های مسئله دار کاربرد دارد.

ساخت انواع کوبه ها متناسب با نوع خاک از ابداعات شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا است.

طراحی ، نظارت و اجرای تزریق تراکمی

در زمین هایی که امکان اجرای روش های پایه سنگی یا پین پایل امکان پذیر نیست استفاده از دیگر روش های تزریق باید در دستور کار قرار گیرد. اجرای موفق تزریق تراکمی در پروژه ها از سوابق این مهندسین مشاور است.